Generalforsamling 2022

Kedelhuset, Lokale 2d

Fredensvej 12B, 3400 Hillerød GF starter kl. 19:30

Dagsorden

a. Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsen indstiller Benedikte Holch som dirigent
 Bestyrelsen indstiller Ruth Bahnsen som referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
Bestyrelsen:
 Annike Fossing (Genopstiller ikke)
 Kickan Horten Utzon (Vil gerne overlade pladsen til en anden, men genopstiller hvis der ikke findes en afløser)
 Lisbeth Hagge (Genopstiller)
 Ledig plads som suppleant
Revisor:
 Benedikte Holch (Genopstiller)
i. Indkomne forslag
a. Hvilke typer aktiviteter herunder ture ønsker medlemmerne i det kommende år? Kan vi evt. sætte navne på, hvem der vil være med til at planlægge/ afvikle aktiviteterne?
b. Skal Dagfari købe en trailer til vores agility udstyr, således at det mere mobilt og dermed nemmere at låne.
j. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen indstiller at 2022 kontingentet sættes til 170 kr.
k. Valg til udvalgene.
l. Eventuelt