Generalforsamling 2017

Mandag, den 23. oktober 2017 afholdes Dagfaris årligegeneralforsamling.

Den afholdes i Helsinge Kulturhus, lille sal. Skolegade 43,3200 Helsinge

Vel mødt

Generalforsamling 2017 dagsorden

a. Valg af dirigent og referent

b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d. Godkendelse af formandens beretning

e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning

f. Godkendelse af regnskabet

g. Forelæggelse af budget

h. Valg af bestyrelse og revisor

På valg er:        Annike Fossing (genopstiller)

Helle Erstling Rasmussen (genopstiller)

Mogens Dalhoff (genopstiller ikke)

Trine Kongsvad (genopstiller)

i. Indkomne forslag

Parforcensriderute v/ Birgit Lehmann

Hvordan skal klubbens overskudanvendes? v/ Salli Refstrup Pedersen

Hvad er retningslinjer for vores FB side? Ikke kommerciel? v/ Birgit Lehmann

Sammenlægning af FK og turudvalget? v/ Cathrine Dalhoff Moll

j. Fastsættelse af kontingent

k. Valg til udvalgene.

l. Eventuelt