Generalforsamling 2016

Dagfari generalforsamling den 24. oktober 2016

a. Valg af dirigent og referent

b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d. Godkendelse af formandens beretning

e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning

f. Godkendelse af regnskabet

g. Forelæggelse af budget

h. Valg af bestyrelse og revisor

På valg er:                 Vibeke Ellekær (genopstiller)

Jeanette Wibe (genopstiller)

2. suppleant posten

i. Indkomne forslag

j. Fastsættelse af kontingent

k. Valg til udvalgene.

l. Eventuelt