Generalforsamling 2023

Lindehuset

Jernbanegade 28, 3480 Fredensborg GF starter kl. 19:00

Dagsorden

a. Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsen indstiller Annike Fossing som dirigent
 Bestyrelsen indstiller Ruth Bahnsen som referent

b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d. Godkendelse af formandens beretning

e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning

f. Godkendelse af regnskabet

g. Forelæggelse af budget

h. Valg af bestyrelse og revisor: På valg er:

  • Ruth Bahnsen (ønsker genvalg)
  • Helle Erstling Rasmussen (ønsker genvalg)

Derudover skal der vælges:

  • 1 Bestyrelsesmedlem
  • 2 suppleantpladser

i. Indkomne forslag: Forslag om tilføjelse til vedtægterne – suppleantens rolle præciseres. Se bilag A

j. Fastsættelse af kontingent

k. Valg til udvalgene.

l. Eventuelt