Vedtægter for rideklubben Dagfari

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Dagfari”.
Foreningen er dannet i 2008 som resultat af en fusion mellem daværende Skjoni og Jarpur.
Dagfari har hjemsted i Gribskov Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er, at samle mennesker med interesse for islandske heste i Nordsjælland med henblik på at gennemføre aktiviteter, der giver ejere, brugere og avlere større glæde og udbytte af hestene ved f.eks. stævner, kurser, foredrag og andre arrangementer.
Foreningen er tilsluttet Dansk Islandshesteforening som lokalklub. Da DI er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- forbund, er klubben derfor underlagt disses love og bestemmelser. Foreningens virksomhed er almennyttig og tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

§ 3 Medlemskab
Medlemskab er åbent for alle med interesse for foreningens formål. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til udgangen af et kalenderår.
Et medlem mister sit medlemskab af foreningen på grund af kontingentrestance på over 1 måned og kan blive genoptaget mod betaling af kontingentrestance. Eksklusion fra foreningen kan ske efter indstilling fra den samlede bestyrelse, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med foreningens formålsparagraf eller har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af Dansk Islandshesteforenings etiske regler Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling.

 § 4 Kontingent
Det årlige kontingent og et eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet forfalder til betaling i starten af kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelsen finder sted. Efter bestyrelsens beslutning kan årskontingentet dog opkræves i halvårlige rater.

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer og 2 suppleanter, der vælges ved den årlige generalforsamling. Her vælges ligeledes en revisor og en revisorsuppleant.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer og 2 suppleanter. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for to år. Ved den stiftende generalforsamling vælges ifølge ovenstående enten 3 eller 4 medlemmer for et år.

Ved den ordinære generalforsamling vælges også 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for to år af gangen. Første gang vælges suppleanterne dog henholdsvis for to og et år.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder at bestyrelsen, inden dennes valgperiode udløber, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen som medlem. Suppleanten (nu medlem af bestyrelsen) overtager valgperioden for det udtrådte bestyrelsesmedlem, således at valgperioderne flugter med 3 det ene år – 2 det andet år.

Suppleanter deltager i bestyrelsens arbejde og møder. Man har som suppleant taleret men ikke stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen står for ledelsen af foreningen ifølge dens vedtægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger med simpelt flertal.

Bestyrelsen udpeger udvalg til varetagelse af specielle sagsområder og kan etablere lokale kontaktudvalg til at arrangere aktiviteter i lokalområder. Disse aktiviteter kan finansieres af foreningen efter bestyrelsens beslutning via budgetter, der udarbejdes i samarbejde mellem udvalgene og bestyrelsen. Evt. overskud fra lokale arrangementer kan efter bestyrelsens beslutning hensættes på en særlig konto i regnskabet med henblik på finansiering af kommende aktiviteter. Det skal tilstræbes, at hvert udvalg refererer til et medlem af bestyrelsen for at sikre kommunikationen.

§ 7 Regnskab og revision
Revisoren vælges for ét år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Inden generalforsamlingen skal regnskab og kassebeholdning kontrolleres og godkendes. Herunder skal revisoren konstatere, om anvendelsen af foreningens midler er sket i overensstemmelse med dens formålsparagraf og i modsat fald gøre bemærkninger herom i regnskabet.
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§ 8 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal indkaldes én gang om året i oktober/november måned ved opslag på klubbens hjemmeside, eventuelle facebookside/andre sociale medier i klubregi og skriftligt meddeles hvert medlem pr. email mindst 14 dage i forvejen. Den endelige dagsorden skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt, hvis ganske særlige, udefrakommende forhold umuliggør afholdelse af en generalforsamling med fysisk fremmøde.
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent og referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
i. Indkomne forslag
j. Fastsættelse af kontingent
k. Valg til udvalgene.
l. Eventuelt

Kun de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer kan stemme. Hvert medlem har én stemme.
Stemmen kan dog afgives ved fuldmagt, således at et medlem højst kan møde med to stemmer, sin egen og én fuldmagt.
Juniormedlemmer har kun stemmeret ifølge med forældre.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal undtagen følgende, der kræver 2/3 stemmeflertal:
1. Vedtægtsændringer, herunder tilslutning til andre foreninger eller forbund.
2. Eksklusioner.
Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen har øjeblikkelig virkning fra vedtagelsen.
Der kan ikke træffes beslutninger under pkt. l. Eventuelt.
Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det. Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen, blot skal det være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. De indkomne forslag udleveres skriftligt til samtlige fremmødte medlemmer inden generalforsamlingens start. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af hvilke emne der ønskes behandlet.

§ 9 Tegningsret
Klubben tegnes økonomisk af kassereren eller formanden uafhængigt af hinanden.

§ 10 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 11 Opløsning
Foreningen kan kun opløses ved en særlig til dette formål indkaldt generalforsamling hvor 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, tidligst en måned efter den første, hvor beslutningen kan træffes med 3/4 majoritet uanset antal fremmødte.
Foreningens formue skal herved overdrages til en forening eller organisation med det nærmest liggende formål. Generalforsamlingen vælger med simpelt flertal 2 likvidatorer, der får til opgave at gennemføre overdragelse til den af generalforsamlingens flertal udpegede modtager.

———————————————————————————————————————–
Vedtægter senest opdateret og vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2023