Generalforsamling 2020

– Dagsorden

Frederiksborg Byskole, Aulaen/kantinen

Carlsbergvej 13, 3400Hillerød

GF starter kl. 19:30

a.   Valg af dirigent og referent

·       Bestyrelsen indstiller Christian Madsen som dirigent

·       Bestyrelsen indstiller Ruth Bahnsen som referent

b.   Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c.    Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d.   Godkendelse af formandens beretning

e.   Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning

f.     Godkendelse af regnskabet

g.   Forelæggelse af budget

h.   Valg af bestyrelse og revisor

På valg er:        Helle KisbyChristensen (genopstiller ikke)

Vibeke Ellekær (genopstiller ikke)

Kickan Horten Utzon (genopstiller)

i.     Indkomne forslag

j.     Fastsættelse af kontingent

a.   Bestyrelsen indstillerat 2021 kontingentet sættes til 85 kr. for nuværende medlemmer grundet færreaktiviteter i 2020 pga. Covid 19.

b.   Kontingent for nyemedlemmer i 2021 er uændret 170 kr.

k.    Valg til udvalgene.

l.     Eventuelt