Generalforsamling 2021

Dagsorden

Keddelhuset, Lokale 2d

Fredensvej 12B, 3400 Hillerød GF starter kl. 19:30

a.  Valg af dirigent og referent

•      Bestyrelsenindstiller Lisbeth Hagge som dirigent

•      Bestyrelsenindstiller Ruth Bahnsen som referent

b.  Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed ogde fremmødtes stemmeret

c.   Formandens beretning, herunder en sammenfatningaf aktiviteterne i udvalgene

d.  Godkendelse af formandens beretning

e.  Fremlæggelse af regnskab med kassererens ogrevisorens påtegning

f.    Godkendelse af regnskabet

g.  Forelæggelse af budget

h.   Valgaf bestyrelse og revisor

Påvalg er:        Annike Fossing (genopstiller)

Helle Erstling Rasmussen (genopstiller)

RuthBahnsen (genopstiller)

TrineKongsvad (genopstiller)

i.    Indkomne forslag – Ingen modtaget

j.    Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen indstiller at 2021kontingentet sættes til 170 kr.

k.   Valg til udvalgene.

l.    Eventuelt