Generalforsamling2021 - Dagsorden


Keddelhuset, Lokale 2d

Fredensvej 12B, 3400 Hillerød GF starter kl. 19:30

 

a.  Valg af dirigent og referent

•      Bestyrelsenindstiller Lisbeth Hagge som dirigent

•      Bestyrelsenindstiller Ruth Bahnsen som referent

 

b.  Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed ogde fremmødtes stemmeret

 

c.   Formandens beretning, herunder en sammenfatningaf aktiviteterne i udvalgene

 

d.  Godkendelse af formandens beretning

 

e.  Fremlæggelse af regnskab med kassererens ogrevisorens påtegning

 

f.    Godkendelse af regnskabet

 

g.  Forelæggelse af budget

 

h.   Valgaf bestyrelse og revisor

                Påvalg er:        Annike Fossing (genopstiller)

                                   Helle Erstling Rasmussen (genopstiller)

                                   RuthBahnsen (genopstiller)

                                   TrineKongsvad (genopstiller)

 

 

i.    Indkomne forslag – Ingen modtaget

 

j.    Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen indstiller at 2021kontingentet sættes til 170 kr.

 

k.   Valg til udvalgene.

 

l.    Eventuelt