Bevæggrunde for vedtægtsændringerne: 

- passagerne om klubblad udgår 

- reglen om indkaldelse til GF bliver mere entydig og tidssvarende 

- mulighed for at afholde en virtuel GF, hvis det skulle blive nødvendigt.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og 2 suppleanter. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 3 medlemmer og i ulige år 2medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for to år. Ved den stiftende generalforsamling vælges ifølge ovenstående enten 3 eller 4 medlemmer for et år.
 
Ved den ordinære generalforsamling vælges også 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for to år af gangen. Første gang vælges suppleanterne dog henholdsvis for to og et år.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen står for ledelsen af foreningen ifølge dens vedtægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger med simpelt flertal.
Bestyrelsen udpeger udvalg til varetagelse af specielle sagsområder og kan etablere lokale kontaktudvalg til at arrangere aktiviteter i lokalområder. Disse aktiviteter kan finansieres af foreningen efterbestyrelsens beslutning via budgetter, der udarbejdes i samarbejde mellem udvalgene og bestyrelsen. Evt. overskud fra lokale arrangementer kan efterbestyrelsens beslutning hensættes på en særlig konto i regnskabet med henblik på finansiering af kommende aktiviteter. Det skal tilstræbes, at hvert udvalg refererer til et medlem af bestyrelsen for at sikre kommunikationen.
Herudover udpeger bestyrelsen også en redaktør af foreningensmedlemsblad. Bladets regnskab føres af den af generalforsamlingen valgte kasserer, og regnskabet revideres ligeledes af foreningens revisor.

................. 
§ 8 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skalindkaldes én gang om året i oktober/november måned ved opslag på klubbens hjemmeside og eventuelle facebookside/andre sociale medier i klubregi, samt ved annonceringi eventuelt klubblad, eller skriftligt meddeles hvert medlem pr. email mindst 14 dage i forvejen. Den endelige dagsorden skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt, hvis ganske særlige, udefrakommende forhold umuliggørafholdelse af en generalforsamling med fysisk fremmøde.
 
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent og referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
i. Indkomne forslag
j. Fastsættelse af kontingent
k. Valg til udvalgene.
l. Eventuelt
 
Kun de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer kan stemme. Hvert medlem har én stemme.
Stemmen kan dog afgives ved fuldmagt, således at et medlem højst kan møde med to stemmer, sin egen og én fuldmagt.
Juniormedlemmer har kun stemmeret ifølge med forældre.
 
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal undtagen følgende, der kræver 2/3 stemmeflertal:
    1. Vedtægtsændringer, herunder tilslutning til andre foreninger eller forbund.
    2. Eksklusioner.
Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen har øjeblikkelig virkning fra vedtagelsen.
Der kan ikke træffes beslutninger under pkt. l. Eventuelt.
Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det. Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen, blot skal det være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. De indkomne forslag udleveres skriftligt, enten fysisk eller elektronisk, til samtlige fremmødte medlemmer inden generalforsamlingens start. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af hvilke emne der ønskes behandlet.